นายก อบต. ไร่อ้อย

นายราชันย์ โล่ห์ประเสริฐ

081-566-7744

แบบสำรวจความคิดเห็น

How Is My Site?

โหวต

ดูผลโหวต

Loading ... Loading ...

กระทู้ล่าสุด

หนังสือราชการ สถ.

09/07/2563มท0801.2/335สล.สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
09/07/2563มท 0808.2/10021-10096สน.คท.การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)ไฟล์แนบ1ไฟล์แนบ2
09/07/2563มท 0808.2/10097-10172สน.คท.การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)ไฟล์แนบ1ไฟล์แนบ2
08/07/2563มท 0808.2/9799-9874สน.คท.การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)ไฟล์แนบ1ไฟล์แนบ2
08/07/2563มท 0816.3/ว2001กศ.โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.ไฟล์แนบ1

หนังสือราชการ สถ.จ.

03 ก.ค. 2563ขอความร่วมมือแจ้งปฏฺิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 12563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม
03 ก.ค. 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ฯ
03 ก.ค. 2563((ด่วนที่สุด)) คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
03 ก.ค. 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563
03 ก.ค. 2563แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 8, 2563 จ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิวสเลอลี่) พร้อมป้ายจราจร สายทางบ้านห้วยซึ้ง-บ้านคลองวัดไพร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 8, 2563 จ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิวสเลอลี่) สายทางแยก ทล.117-บ้านไร่อ้อย (ซอยร่วมใจ1) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 2, 2563 จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในสหกรณ์พิชัยภูเบนทร์เป็นถนนลาดยางผิวเคพซิล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 2, 2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 1, 2563 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 53 คน จำนวน 3 เดือน (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง