นายก อบต. ไร่อ้อย

นายราชันย์ โล่ห์ประเสริฐ

081-566-7744

แบบสำรวจความคิดเห็น

เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง

โหวต

ดูผลโหวต

Loading ... Loading ...

กระทู้ล่าสุด

หนังสือราชการ สถ.

03/08/2564มท 0816.3/ว1657กศ.การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไฟล์แนบ1
03/08/2564มท 0801.1/246สล.ขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
03/08/2564มท 0810.8/ว1656กพส.เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไฟล์แนบ1
03/08/2564มท 0820.3/ว1634กสว.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564ไฟล์แนบ1
03/08/2564มท 0815.3/ว1651กยผ.อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไฟล์แนบ1

หนังสือราชการ สถ.จ.

03 ส.ค. 2564เร่งรัดการจัดข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบังคับใช้กฎหมายระเบียบข้อบัญญัติ เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
03 ส.ค. 2564แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2564การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
30 ก.ค. 2564การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
30 ก.ค. 2564ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง