วันท้องถิ่นไทย

พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑”

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน

ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตุถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์