ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ตลาดแรงงาน Fix it center Thailand 4.0 ประจำปี 2561

ศูนย์ อบต.ไร่อ้อย โดย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย