การประชุมสภากาแฟ และโครงการปรองดองสมานฉันท์

การประชุมสภากาแฟ และโครงการปรองดองสมานฉันท์

ณ ท่าน้ำวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 10 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์