กิจกรรมอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ

อนามัยเจริญพันธุ์ และทักษะการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย