กิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ประจำปี 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ตำบลไร่อ้อย