ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ประจำปี 2561

ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย