โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธี