ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561