โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน “การทำพิมเสนน้ำ”

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน “การทำพิมเสนน้ำ”

ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย