การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561