การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561