การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2561

และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย