ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.3