จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้

กำหนดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิ เช่น ภาษีโรงเรืองที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด