จ้างขุดร่องน้ำจากนานางสมัยลงบึงน้ำด้วน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดร่องน้ำจากนานางสมัยลงบึงน้ำด้วน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง