จ้างต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง