ซื้อซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง