จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางสนามกีฬา-ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางสนามกีฬา-ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง