จ้างเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง