ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง