จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 5399 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 5399 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง