จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8272 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8272 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง