จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง