จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางซอยยายบัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางซอยยายบัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง