การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

การพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย