การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์