การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2562-2565)