จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางแยะ ทล.1255-บ้านวังตอ (ช่วงจากถนนลาดยาง-คสล.) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางแยะ ทล.1255-บ้านวังตอ (ช่วงจากถนนลาดยาง-คสล.) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง