จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางซอยมั่นคง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางซอยมั่นคง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง