จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่อ้อย-ฟ้าเรือง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่อ้อย-ฟ้าเรือง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง