จ้างจัดพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง