ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในดครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในดครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง