ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.70-003 สายทางบ้านไร่อ้อย-บ้านคลองมุง หมู่ที่ 11 ตำบลไร่อ้อย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,892 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.70-003 สายทางบ้านไร่อ้อย-บ้านคลองมุง หมู่ที่ 11 ตำบลไร่อ้อย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,892 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)