จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งลำเตียน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งลำเตียน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง