โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

ณ บึงน้ำด้วน หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

                                     โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องใน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงน้อย-บึงน้ำด้วนและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563