จ้างเหมาจัดทำอาหารกลงวัน ศพด.อบต.ไร่อ้อย จำนวน 3 เดือน(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลงวัน ศพด.อบต.ไร่อ้อย จำนวน 3 เดือน(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง