จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในสหกรณ์พิชัยภูเบนทร์เป็นถนนลาดยางผิวเคพซิล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในสหกรณ์พิชัยภูเบนทร์เป็นถนนลาดยางผิวเคพซิล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง