จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 53 คน จำนวน 3 เดือน (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 53 คน จำนวน 3 เดือน (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง