การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์