การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์