รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2562


การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1