ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของ อบต.ไร่อ้อย พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
พ.ศ. 2562

8-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย