ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

83-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม