ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ไร่อ้อย พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

85-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต