ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศองค์การบริหารตำบลไร่อ้อย
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ