ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง