ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลไร่อ้อย

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

เรื่อง-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม