รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ

รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ

 

ทบทวน-ปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง-หรือยกเลิกภารกิจ-62