ประกาศ/คำสั่ง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

ที่ 198/2562

เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจ

ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน

 

คำสั่ง ให้รองนายกปฎิบัติราชการแทน